top of page

INFORMASJON OM LESING

HVORDAN LEGGE ET GODT GRUNNLAG FOR Å LÆRE Å LESE?

Det å lære å lese er en komplisert prosess, med mange delferdigheter som skal være på plass for at leseopplæringen skal gå greit. I media er det ofte snakk om tidlig innsats, og når så mange sliter med lesing selv etter mange år på skolen, kan det være et tegn på at noe har sviktet et sted på veien.  Det er viktig med riktig hjelp til rett tid for å unngå nederlagsfølelse og at man rett og slett gir opp. Leseundervisningen skal foregå i hele skoleløpet! I vårt skriftbaserte samfunn stilles det store krav til leseferdigheter, og det begrenser mulighetene både i utdanning og arbeid når man ikke mestrer dette.

Noen viktige byggestein for at «lesegrunnmuren» skal bli god:

 • Kunne mange norske ord: snakk med barna om opplevelser og les mye for dem.

 • Kunnskap om språklydene: lek med rim – mose/pose, lek med å skifte ut lyder i ord – bil/pil, si ord så sakte som mulig for å fokusere på lydene.

 • Bokstavkunnskap: lek med bokstavene – noen trenger å kjenne på bokstavformene. Det er greit å skrive bokstavene, men skriv i sanden og i snøen, ikke bare på papir. Lag bokstaver av pinner, modellkitt og andre materialer, putt noen bokstaver i en pose og kjenn på bokstavene for å finne den rette.

 • Bokstavlyd-kunnskap: hvordan bokstavene uttales, m skal ikke ha den lille e-en foran seg når man leser.

 • Trekke sammen bokstavene (lydering): bokstavlydene r+i+s sagt/sunget etter hverandre danner et ord med mening!

 • Automatisering: når ordene lyderes mange ganger blir de til ordbilder som «sitter» (må ikke forveksles med ordene barna leser som bilder, for eksempel Kiwi – Cola – Oslo + navnet sitt. Mange har lurt foreldre og lærere til å tro de kan lese mens de i realiteten har lært leksa utenat. De har ingen strategi når de kommer til nye ord!)

Belønningen er LESEFORSTÅELSE, når avkodingen er automatisert kan all oppmerksomhet brukes på å forstå teksten – og det er jo det som er hensikten med å lese.

Våre LES-apper kan brukes til å:

 1. Lære ord

 2. Lære bokstavlyder

 3. Lære å trekke sammen bokstavlyder til ord

 4. Automatisere ord

Ta gjerne kontakt for en leseprat!

lese.JPG

LESEUTVIKLING:

 1.  trinn: Logografisk avkoding: leser ord som bilder, må huske visuelt hvordan ordene ser ut. 

 2. trinn: Delvis fonologisk lesing: kan noen bokstavlyder, men gjetter på deler av ordet og leser ofte unøyaktig og feil. 

 3. trinn: Fonologisk avkoding: har automatisert alle bokstavlydene og vet hvordan man trekker dem sammen til ord. Leser sakte og riktig uten å gjette. Utvikler etter hvert: 

  4. trinn: Ortografisk avkoding: leser raskt og sikkert, kjenner de ulike ordstrukturer. Nye eller vanskelige ord leses fortsatt fonologisk. Kapasiteten kan da brukes til å forstå teksten, avkodingen er automatisert. 

Avsporing fra disse utviklingstrinnene kan skje. Særlig er det fare for avsporing når eleven får for stor leselekse før trinn 3 er nådd. Da blir strategien å lære ordbilder, og gjette når man ikke kan ordbildet. 

Når det leses ny tekst er det naturlig at eleven veksler mellom trinnene: flere og flere ord blir lest ortografisk jo mer man øver, mens enkelte ord fremdeles må lyderes. 

IMG_0207.PNG
bottom of page